image image image
image image image image image image image

image

image
Family/genus TypeMin lengthMax length
Caulimoviridae Circular7.2 kb8.3 kb
Hepadnaviridae Circular3 kb3.3 kb
Pseudoviridae Linear5.1 kb5.9 kb
Metaviridae Linear4.9 kb7.5 kb
Retroviridae Linear7 kb11 kb