Human Vertebrate Invertebrate Plant Eukaryotic microorganism Bacteria Archaea

Corticoviridae
Corticovirus
Plasmaviridae
Plasmavirus
Tectiviridae
Tectivirus
Sphaerolipoviridae
Gammasphaerolipo- virus
Caudovirales Ackermannviridae
Aglimvirinae
Ag3virus
Limestonevirus
Cvivirinae
Cba120virus
Vi1virus
Myoviridae

Siphoviridae

Podoviridae

Inoviridae
Fibrovirus
Habenivirus
Inovirus
Lineavirus
Plectrovirus
Saetivirus
Vespertilliovirus
Microviridae
Alpha3microvirus
G4microvirus
Phix174microvirus
Microvirus
Chlamydiamicro-
Bdellomicrovirus
Spiromicrovirus
Cystoviridae
Cystovirus
Picobirnaviridae?
? Picobirnavirus
Leviviridae
Allolevivirus
Levivirus

Host
Human Vertebrate Invertebrate Simple eukaryot Plant Bacteria Archeabacteria