Human Vertebrate Invertebrate Plant Eukaryotic microorganism Bacteria Archaea

Geminiviridae
Becurtovirus
Begomovirus
Curtovirus
Eragrovirus
Mastrevirus
Topocuvirus
Turncurtovirus
Nanoviridae
Nanovirus
Babuvirus
Endornaviridae
Alphaendornavirus
Amalgaviridae
Amalgavirus
Partitiviridae
Alphapartitivirus
Betapartitivirus
Deltapartitivirus
Reoviridae
Fijivirus
Oryzavirus
Phytoreovirus
Picorna- Secoviridae
Cheravirus
Comovirus
Fabavirus
Nepovirus
Sadwavirus
Sequivirus
Torradovirus
Waikavirus
Marnaviridae
Marnavirus
Tymo-virales Alpha-
flexiviridae

Allexivirus
Mandarivirus
Potexvirus
Lolavirus
Beta-
flexiviridae

Capillovirus
Carlavirus
Citrivirus
Foveavirus
Tepovirus
Trichovirus
Vitivirus
Tymoviridae
Maculavirus
Marafivirus
Tymovirus
Benyvirus
Cilevirus
Idaeovirus
Ourmiavirus
Polemovirus
Sobemovirus
Umbravirus
Virgaviridae
Furovirus
Hordeivirus
Pecluvirus
Pomovirus
Tobamovirus
Tobravirus
Bromoviridae
Alfamovirus
Anulavirus
Bromovirus
Cucumovirus
Ilarvirus
Oleavirus
Closteroviridae
Ampelovirus
Closterovirus
Crinivirus
Velarivirus
Luteoviridae
Enamovirus
Luteovirus
Polerovirus
Potyviridae
Brambyvirus
Bymovirus
Ipomovirus
Macluravirus
Poacevirus
Potyvirus
Rymovirus
Tritimovirus
Tombusviridae
Alphanecrovirus
Aureusvirus
Avenavirus
Betanecrovirus
Carmovirus
Dianthovirus
Gallantivirus
Macanavirus
Machlomovirus
Panicovirus
Tombusvirus
Zeavirus
Mononega- Rhabdoviridae
Cytorhabdovirus
Nucleorhabdo- virus
Varicosavirus
Bunya- Fimoviridae
Emaravirus
Phenuiviridae
Tenuivirus
Tospoviridae
Orthotospovirus

Ophioviridae
Ophiovirus

Retrotransposons: Pseudoviridae
Pseudovirus
Sirevirus
Metaviridae
Metavirus
Caulimoviridae
Caulimovirus
Badnavirus
Cavemovirus
Petuvirus
Rosadnavirus
Solendovirus
Soymovirus
Tungrovirus

Host
Human Vertebrate Invertebrate Simple eukaryot Plant Bacteria Archeabacteria